Privacy beleid

Stichting IJsschuiten Gouwzee Privacy verklaring

Verlopen

 

Dit is de privacyverklaring van de Stichting IJsschuiten Gouwzee. 

1. Algemene Gegevens
Stichting IJsschuiten Gouwzee, opgericht 22 januari 1991
Secretariaat:Avegaar 1, 1141JG Monnickendam
www.ijsschuitengouwzee.nl
Kamer van Koophandel: 41235711   
Fiscaal nummer: geen
ANBI beschikking: 815174482    

Niet omzetbelastingplichtig

Contactpersoon Privacy Verklaring:

Dhr. J.P.J. Konijn, penningmeester

2. Rechtsgrond
Door donateur te worden van de Stichting gaan de donateurs akkoord met het opnemen van de volgende gegevens in het bestand voor donateurs. De geboortedatum wordt niet opgevraagd.

- Man of vrouw

- Voorletters, naam, adres en woonplaats

- E-mail adres

- Telefoon nummer (vast en mopbiel)

- IBAN

- Startdatum als donateur

Zonder het verstrekken van deze persoonsgegevens kan iemand geen donateur worden van de Stichting IJsschuiten Gouwzee

3. Bewaartermijn
De gegevens van het donateur worden bewaard tot het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het donateurschap is beëindigd door schriftelijke opzegging.

4. Rechten donateurs gegevens
Donateurs hebben te allen tijde recht op inzage en correctie van hun gegevens in het donateursbestand. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Zij kunnen zich hiervoor melden bij het bestuur, dan wel rechtstreeks bij het bestuurslid dat de donateursadministratie verzorgd. Dit kan ook via e-mail. Het verzoek wordt binnen een week uitgevoerd, bijzondere omstandigheden daarbij uitgezonderd. 

5. Klachtrecht
De (ex-) donateur is gerechtigd om een klacht in te dienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur zal de (ex-) donateur horen over de klacht en de daarbij betrokken personen. Het bestuur doet binnen 6 weken na het indienen van de klacht uitspraak. 

6. Delen van gegevens van het donateur
De Stichting kan de niet-financiële gegevens delen met de 
‘gelieerde’ verenigingen, werkgroepen en/of stichtingen.

Dit zijn: 

  • St. Beheer Oud Monnickendam 
  • St. Museum de Speeltoren 
  • St. Vrienden van het museum De Speeltoren
  • Vereniging Oud Monnickendam
  • Werkgroep archeologie 
  • Werkgroep oral history 
  • Werkgroep stadsgidsen 
  • Alle in de toekomst nog op te richten werkgroepen en stichtingen.

Financiële gegevens, zoals bv bankrekeningnummers worden niet gedeeld met de dochters.

7. Bijzondere persoonsgegevens
De Stichting zal geen specifieke persoonsgegevens opvragen en beheren. 

8. De Stichting geeft geen persoonsgegevens door aan derden in Nederland of het buitenland. De Stichting maakt geen profielen aan van leden, noch maakt zij gebruik van gekoppelde systemen. De Stichting maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen kunnen hebben. De Stichting maakt geen gebruik van openbare bronnen om persoonsgegevens te verkrijgen, noch van derden. De Stichting zal de gegevens van de leden niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

9. De website www.ijsschuitengouwzee.nl vergaart geen gegevens van personen en slaat ook geen gegevens over personen op, anders dan het publiceren op de website van de Vereniging Oud Monnickendam van de jaarboeken, waarin gegevens van personen (bv bestuursleden) kunnen staan. Ook heeft de website een beeldbank waarop personen kunnen zijn afgebeeld. Als bij plaatsing van een foto de daarop aanwezige personen nog in leven en traceerbaar zijn, zal, met ingang van 6 juni 2018, vooraf toestemming door de Stichting worden gevraagd voor publicatie op de website. Hetzelfde geldt voor ook voor social media, zoals bv Facebook, Twitter ed.